ၾသစေတးလ ွ် ျမန္မာအင္စတီက်ဳ ၂၀၁၇

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၏ ရာမညေဆာင္တြင္ က်င္းပလွ်က္ရွိေသာ ၾသစေတးလွ်ျမန္မာ အင္စတီက်ဳ၂၀၁၇ ေဆြးေႏြး ပြဲ(Australia Myanmar Institute 2017 Conference)တြင္ ထူးေဖာင္ေဒးရွင္းမွလည္း တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာမွ ပံ့ပိုး ကူညီေပးလွ်က္ ရွိပါသည္။ အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲ၏ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ႏို၀င္ဘာ(၂၇)ရက္၊ ညေန(၅)နာရီမွ(၇)နာရီ အထိ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၊ ၀ိဇၨာခန္းမတြင္ က်င္းပခဲ့ရာ ထူးေဖာင္ေဒးရွင္း၏ တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ အမႈ ေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္ ဦးေပၚျမင့္ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

ၾသစေတးလွ်ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာပညာေရး အင္စတီက်ဳမ်ား၊ အစိုးရႏွင့္ အစိုးမဟုတ္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ စီးပြားေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သုေတသနမ်ား အားေကာင္းခိုင္မာေရး ၊ ျပည္သူ႔ေရးရာမူ၀ါဒမ်ား ခိုင္မာမႈႏွင့္ က်င့္သုံးမႈမ်ားအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ မွစတင္၍ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ ၾသစေတးလွ် ျမန္မာအင္စတီက်ဳ (Australia Myanmar Institute (AMI) သည္ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာေလ့လာေရး ျမန္မာအင္စတီက်ဳ(Myanmar Institute for Strategic and International Studies -MISIS)ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ယခုေဆြးေႏြးပြဲအား က်င္းပျခင္းျဖစ္သည္။

“Progress Towards Myanmar’s Sustainable Development Goals” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ႏို၀င္ဘာ(၂၇)မွ (၃၀)ရက္ေန႔အထိ ျပည္တြင္း၊ျပည္ပပညာရွင္ေပါင္း မ်ားစြာသည္ ႏိုင္ငံအတြက္ ေရရွည္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရး ပန္းတိုင္မ်ားအား ေဆြးေႏြးတင္ျပၾကမည္ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ပညာရွင္မ်ားတြင္ အစိုးရ၊ ပညာေရး၊ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ႔ေရးရာ မူ၀ါဒပိုင္းမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ပါ၀င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရွိရပါသည္။

အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲႀကီး က်င္းပႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပန္းတုိင္မ်ားဆီ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရာက္ လွမ္းႏိုင္ေရးအတြက္ ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ရမည့္ အခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္စိစစ္ႏိုင္ျခင္း၊ လက္တေလာျဖစ္ေပၚ ေနသည့္ အခ်က္အလက္ အေထာက္အထားမ်ားအား အေျချပဳ၍ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးသည့္ပညာရွင္မ်ား အေနျဖင့္ မိမိတို႔၏အယူအဆမ်ားကို ႏွီးေႏွာဖလွယ္ႏိုင္ျခင္း၊ ေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပန္းတိုင္ဆီအေရာက္လွမ္းႏိုင္ေစမည့္ လုပ္ ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ျခင္း၊ ျမန္မာအစိုးရ၊ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတို႔ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ ၀ိုင္းပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္မႈမ်ားတြင္ ထိေရာက္မႈရွိေစမည့္နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြတင္ျပႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ျပည္တြင္း၊ျပည္ပ ပညာရွင္အသီးသီးတို႔၏ မတူကြဲျပားေသာ ပညာေရးႏွင့္မူ၀ါဒအျမင္မ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ျခင္းဟူေသာ အက်ဳိး မ်ားကို ရရွိေစႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ယခုက်င္းပလွ်က္ရွိေသာ ေဆြးေႏြးပြဲႀကီးသည္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ကက်င္းပခဲ့ေသာ ၾသစေတးလွ် ျမန္မာအင္စတီက်ဳ ၂၀၁၅ေဆြးေႏြးပြဲ(Australia Myanmar Institute 2015Conference)ႀကီးတြင္ အစျပဳခဲ့သည့္ ေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ပန္းတိုင္မ်ားအား အက်ယ္တ၀င့္ဆက္လက္ေဆြးေႏြးေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ကက်င္းပခဲ့ေသာေဖာ္ျပပါ ေဆြးေႏြးပြဲႀကီးကိုလည္း ထူးေဖာင္ေဒးရွင္းမွပင္ စပြန္ဆာအျဖစ္ ပံ့ပိုးကူညီေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ႏိုင္ငံေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳးေစမည့္ ပညာရွင္ေဆြးေႏြးပြဲႀကီးအား ထူးေဖာင္ေဒးရွင္းအေနျဖင့္ အျပည့္အ၀ေထာက္ခံ အား ေပးပါေၾကာင္းႏွင့္ ထိုကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံအတြက္ အက်ဳိးရွိေစမည့္ ေဆြးေႏြးပြဲႀကီးအား ကူညီပံ့ပိုးခြင့္ရရွိခဲ့သျဖင့္လည္း မ်ားစြာ ဂုဏ္ယူ၀မ္းေျမာက္မိပါေၾကာင္း ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published.

*

ဆက္သြယ္ရန္

သိရွိလိုသည္မ်ား ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။ အျမန္ဆံုး ျပန္လည္ ဆက္သြယ္ေပးပါမည္။ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?