ဘိုကေလးၿမဳိ႕နယ္ေဆးရံုသို႕ Ultrasound ႏွင့္ Diathermy စက္မ်ားလွဴဒါန္းျခင္း+

ဘိုကေလးၿမဳိ႕နယ္ေဆးရံုသို႕ Ultrasound ႏွင့္ Diathermy စက္မ်ားလွဴဒါန္းျခင္း