ထူးေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ အဲပုဂံမွ အဓိက ပံ့ပိုးကူညီေသာ အာရွ-ပစိဖိတ္ သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ားညီလာခံ