ဆိပၹဴးေတာင္ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းသို႕ သိန္း(၁၃၀၀)လွဴဒါန္း+

ဆိပၹဴးေတာင္ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းသို႕ သိန္း(၁၃၀၀)လွဴဒါန္း